Pràctica 1. Informàtica: Grau de Física

Logo de la UB!

Universitat de Barcelona, 18 de setembre 2023

1. Plot amb Jupyter Notebook

#Importem les llibreries necessàries pel plot
import numpy as np
import matplotlib.pylab as plt
#Introduim el codi que hem fet servir anteriorment

#Les figures es presenten directament al notebook
%pylab inline
#Les figure es fan en un format adequat per impressió
%config InlineBackend.figure_format = 'svg'
%pylab is deprecated, use %matplotlib inline and import the required libraries.
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib
#Definim les nostres variables
x = np.linspace(-np.pi, np.pi, 10)
x1 = np.linspace(-np.pi, np.pi, 100)
y = np.sin(x)
y+=np.random.normal(0, 0.3, size=x.shape)
y1=np.sin(x1)
#Creem el plot i exigim que el mostri
plt.plot(x,y, 'o')
plt.plot(x1,y1,'r')
plt.show()

2. Bloc de Notes

Codi extret de Pàgina de test!

Test Markdown

Text negreta cursiva codi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

També podem cambiar el text de color emprant HTML tags!


Títol nivell 2

Títol nivell 3

Títol nivell 4


 1. primer llista numerada

 2. segon llista numerada


Imatge web:

 1. Amb etiquetes de HTML:

Logo de la UB!

Es pot regular la mida amb height i width.

 1. Alternativament:

IMPORTANT: acabar l'enllaç amb el format de la imatge (e.g. .svg, .png, etc.).

Equacions en MathJax:

$$ z = \frac{x}{y} $$ on $$ y =\sum_{i=0}^\infty \frac{1}{i!}x^i $$

Blocs de codi font:

for val in range(1,10,2):
  print val

Test Llibreria turtle

El següent codi ha de generar un finestra emergent amb una imatge com aquesta

#Turtle graphics is an implementation of the popular geometric 
#drawing tools introduced in Logo, developed by Wally Feurzeig, 
#Seymour Papert and Cynthia Solomon in 1967.
import turtle

def poligon(turtle, size, segments=4):
  """Draws a poligon with a turtle.
  The segments have a length of size.
  The number of segments can be also modified."""  
  angle = 360./segments  
  for i in range(segments):
    turtle.forward(size)
    turtle.left(angle)
    
wn = turtle.Screen()    # Set up the window and its attributes
wn.screensize(250, 250)
wn.setup(width=280, height=280)
wn.bgcolor("gray")
wn.title("Test turtle")

alex = turtle.Turtle()   # Create turtle named alex

size = 50 #Poligon size

alex.color('red', 'red')
poligon(alex, size) #Draw a red square

alex.color('blue', 'blue')
poligon(alex, size, 5) # Draw a blue pentagon

alex.color('orange', 'orange')
poligon(alex, size, 6) # Draw an orange hexagon

alex.color('yellow', 'yellow')
poligon(alex, 10, 40) # Draw nearly a yellow circle

wn.exitonclick()

Turtle star

# import for turtle
import turtle

# Starting a Working Screen
ws = turtle.Screen()

# initializing a turtle instance
geekyTurtle = turtle.Turtle()

# executing loop 5 times for a star
for i in range(5):

		# moving turtle 100 units forward
		geekyTurtle.forward(100)

		# rotating turtle 144 degree right
		geekyTurtle.right(144)

Test IPython 1.0 raw_input()

# Verifiqueu que el següent codi demana un text per pantalla 
# el retorna imprès
nom = input("Introdueix el teu nom: ")
print("> El teu nom és", nom)
Introdueix el teu nom: jupyter
> El teu nom és jupyter

Test Llibreria matplotlib

%pylab inline
#importem les seguents funcions
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy import sqrt
#definim la nostra variable
x = range(0, 100) 
#fem el plot, éssent l'eix d'abssices el corresponent als
#valors de 'x' i el d'ordenades, sqrt(x)
plt.plot(x, sqrt(x), '-', linewidth=2)
%pylab is deprecated, use %matplotlib inline and import the required libraries.
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x1e76ebfe990>]


Test Llibreria numpy

#definim la funcio per resoldre sistemes lineals
def solve_lin_sys(mat, vec):
  """Solves linear system mat·sol = vec
  by direct inversion with numpy functions"""  
  sol = inv(mat).dot(vec)
  return sol
#variables
A = array([[1., 2., 3.],[5., 3., 7.],[9., 1., 6.]])
b = array([1., 3., 5.])
x = solve_lin_sys(A,b)
#solucions
print("A:" , A)
print("b:" , b)
print("x:", x)
A: [[1. 2. 3.]
 [5. 3. 7.]
 [9. 1. 6.]]
b: [1. 3. 5.]
x: [ 0.81818182 0.90909091 -0.54545455]

Test Llibreria sympy

from IPython.display import Latex
import sympy

x=sympy.Symbol('x')
y=sympy.Symbol('y')
f=(x+2*y**3)**2

print("Standard output:")
print(f)
print(f.diff(y))
print(f.diff(x))
print(f.diff(x).diff(x))
print(f.diff(y).diff(x))

Latex(r'Latex output: \begin{eqnarray} f(x,y) = '+ sympy.latex(f) 
   + r'\\ \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=' + sympy.latex(f.diff(x)) 
   + r'\\ \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=' + sympy.latex(f.diff(y)) 
   + r'\\ \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial^2 x}='+ sympy.latex(f.diff(x).diff(x)) 
   + r'\\ \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y}='+ sympy.latex(f.diff(y).diff(x)) 
   + r'\end{eqnarray}')
Standard output:
(x + 2*y**3)**2
12*y**2*(x + 2*y**3)
2*x + 4*y**3
2
12*y**2
<IPython.core.display.Latex at 0xaebdcfac>